I. Bücher

Bozbel, Savaş, “Die Rechtsfragen der Internationalen Handelsvertretungen am Beispiel des deutschen und türkischen Rechts” Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, 2003 XXVIII + 355 S. (Dissertationsarbeit)

Bozbel, Savaş, “Internet Alan Adlarının (Domain Names) Korunmasında ICANN Tahkim Usulü”, (Zum Schutz von Domain-Namen ICANN Schiedsgerichtsbarkeit), Seçkin Yayınevi Anklara 2006, 195 S.

Bozbel, Savaş, “Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklâm Hukuku”, (Aus rechtsvergleichender Sicht vergleichender Werbung im türkischen Recht), Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, 332 S.

Bozbel, Savaş, “Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku“, (Das türkische Urheberrecht), Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, LXIV + 808 S.

Bozbel, Savaş/Memiş, Tekin “Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Karşılaştırmalı-Gerekçeli-İçtihatlı ve Kavram İndeksli”, (Neues türkische Handelsgesetzbuch, mit Begründung-Entscheidungen), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2013, LXXII+2152 sayfa, C. I ve II.

Bozbel, Savaş; “Fikri Mülkiyet Hukuku”, (Geistiges Eigentum), Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, XLIII +843 Sayfa.

Bozbel, Savaş; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Haksız Rekabet Hukuku (Unlauteres Wettbewerbsrecht), epubli Berlin, 2018, LXIX + 852 pages

Bozbel, Savaş; Uygulamada Alman İltica Hukuku (Deutsches Asylrecht in Praxis), BoD-Books on Deman, Nerderstedt, 2018, 328 pages.

 

II. Aufsätze in Deutsch

 

Bozbel, Savaş; “Haftungsverhältnisse bei Vor-GmbH im deutschen Recht, E-Akademi 2002/6, http://www.e-akademi.org.

Bozbel, Savaş, “Allgemeine Geschäftsbedingungen im türkischen Recht,” RIW (Recht der Internationalen Wirtschaft) s. 183 – 188 (2004).

Bozbel, Savaş, “Ausgleichsanspruchs des türkischen Handelsvertreters und dessen Abbedingung im deutsch türkischen Rechtsverkehr, in: RIW (Recht der Internationalen Wirtschaft), 2011, Heft 3, s. 125

Bozbel, Savaş, “Benutzung der Marke als Domain Name, Metatag und Keywords im Türkischen Recht“, in: MarkenR (Markenrecht), 2011, Heft 5.

Bozbel, Savaş „Vergleichende Werbung im türkischen Recht“, in: sic! (Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht), 2011, Heft 5.

Bozbel, Savaş, „Die Änderungen im neuen türkischen Handelsvertreterrecht“, H & V Journal, 9/2012, s. 22.

Bozbel, Savaş; “Die Vertagung de Bilanzverhandlungen durch die Minderheitsaktionare nach dem neuen türkischen Handelsgesetzbuch (Art. 420 ntHGB)”, Festschrift Für Peter Gottwald Zum 70. Geburtstag, C.H. Beck Verlag, München, 2014, s. 45-52.

Bozbel, Savaş, “Das türkische Vertriebsrecht im Vergleich zum deutschen Recht“, International Commercial Law Journal for international purchase and distribution law (IHR), 5/2016, 172-184 (in kürze veröffentlicht)

III. Publikationen in Türkisch

 

Bozbel, Savaş, “Alman Ticaret Kanunu Reformu”, (Reform des deutschen Handelsgesetbuches) Yargıtay Dergisi, s. 247-260 (2000).

Bozbel, Savaş, “Internet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemler”, (Rechtsgeschäfte über Internet), Yargıtay Dergisi, s. 273­304 (2001).

Bozbel, Savaş, “Alman Borçlar Hukuku Reformu ile Getirilen Değişiklik ve Yenilikler, (Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz)”, Mevzuat Dergisi, Sayı 67, Temmuz (2003).

Bozbel, Savaş/Kendigelen, Abuzer; “Telif Hakları Açısından İnternette Veri Paylaşımı,
Internet ve Hukuku (P2P File Sharing und Urheberrechte), Derleyen: Yeşim M. Atamer, İstanbul 2004, s. 492-537″.

Bozbel, Savaş; “Fikri Hakların İhlali Nedeniyle İhtiyati Tedbir Yoluyla İnternet Sitelerine Erişim Engellenebilir mi?” (Ist Sperrungsverfügeungen im Wege der einstweiilige Anordnung gegen Internet Access-Provider wegen Urheberrrechtsverletzungen möglich), Fikri Mülkiyet Yıllığı 2009, s. 135-164, İstanbul 2009.

Bozbel, Savaş; FSEK’e Göre Yayın, Yeniden Yayın, Yeniden İletim ve Diğer Mali Haklardan Farkları, (Senderecht nach dem türkischen Urhebergesetz) Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2010, s. 107-132.

Bozbel, Savaş; “Anayasa Mahkemesinin (FSEK m. 68 ve m. 76 İle İlgili) 2012/133 E. 2013/33 K. ve 28.02.2013 Tarihli  Kararı Hakkında Değerlendirmeler, (Urteilsbesprechung: Das Urteil des türkischen Verfassungsgerichts über Artt. 68 und 76 türk. UrhG) Fikri Mülkiyet Yıllığı, Ankara 2012.

Bozbel, Savaş; “556 sayılı KHK’ya Göre Lisans Alan Hükümsüzlük Davası Açabilir mi?”, (Ist der Lizenznehmer nach der Verordnung mit Gesetzeskraft-Nr. 556 bei der Nichtigkeitsklage im Markenrecht aktivlegitimiert?) Fikri Mülkiyet Yıllığı 2013, s. 155-171.

Bozbel, Savaş, “Türk Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler – 97/7 sayılı AB Yönergesi Düzenlemeleri Işığında Bir Karşılaştırma” (Fernabsatzverträge im türkischen Recht – Eine rechtsvergleichende Darstellung hinsichtlich der 97/7/EG Verordnung)- Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: VII, sayı: 3-4, s. 783 – 804 (2003).

Bozbel, Savaş, “Türk Vatandaşlarının Avrupa Birliği ve Ortaklık Konseyi Kararlarından Doğan Çalışma ve Serbest Dolaşım Hakları – Avrupa Adalet Divanı Kararları Işığında ve Almanya Örneğinde” (Die arbeits- und aufenthaltsrechtlıche Rechte von türkischen Staatsangehörigen aus ARB 1/80), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: VIII, sayı: 1-2, s. 351 – 382 (2004).

Bozbel, Savaş/Atalı, Murat, “Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar” , (Widerrufsrecht und seine Folgen in Fernabsatsverträgen im türkischen Recht) Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, sayı: 1-2, s. 451 – 474 (2005).

Bozbel, Savaş/Palaz, Serap, “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Sonuçları, (Mobbing im Arbeitsplatz), TİSK Akademi, sayı: 3, C. 2 (2007).

Bozbel, Savaş, “5651 sayılı Kanuna İstinaden Bazı İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi Tedbirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım” (Eine kritische Betrachtung wegen der Sperrverfügungen von Internetsites gem. Gesetz´Nr. 5651) E-Akademi, Sayı 72, Şubat (2008).

Bozbel, Savaş; “Markanın Internet Alan Adı, Metatag ve Keywords Olarak Kullanılması (5833 sayılı Kanunla Değişik 556 sayılı KHK m. 9.I,(e ) bendi; (Die Benutzung der Marke als Domain-Names, Metatag, und Keywords und die Regelung der Art. 9/2-e VO Kraft Gesetz-Nr. 556), Doç. Dr. Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. III, s. 229, Ankara 2009.

Bozbel, Savaş; “Fikri Eserlerin Umuma Erişilebilir Kılınması” (FSEK m. 25/II), (Zugänglichmachung der Werke gem. Art. 25/2 türk. UrhG) Doç. Dr. Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. III, s. 295, Ankara 2009.

Bozbel, Savaş/Atalı, Murat; “Çekte ibraz Tarihinin Yer Almamasının Hukuki Sonuçları –
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım-, (Die Rechtsfolgen beim Fehlen des Vorlegungsdatum des Checks- Eine kritische Bezugnahme der Entscheidung des Grossen Kammer beim türk. Kassationsgerichts), Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan”, Ankara 2010, s. 435-446

Bozbel, Savaş; “Radyo ve TV Yayınlarının Umumi Mahallerde Gösterilmesi – Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde FSEK Bakımından Değerlendirmeler” -, (Öffentliches Zugänglichmachen von Radio- und Fernsehsendungen – Eine rechtsvergleichende Darstellung), Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan İstanbul 2010, s. 1309-1329.

Bozbel, Savaş; “Adwords Reklamlar Karşılaştırmalı Reklam Teşkil Eder Mi? – Avrupa Adalet Divanının Verdiği Kararlar Işığında Bir Değerlendirme”, (Stellt Adwords-Werbung eine vergleichende Werbung dar?- Eine Beurteilung der Entscheidungen des EuGH), İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hukuk Sayısı), Yıl 9, Sayı: 18, 2010/2, s. 97-113

Bozbel, Savaş; “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (6102 Sayılı TTK m. 392)”, (Recht auf Auskunft und Einsicht der Verwaltungsratsmitglieder im türkischen AG-Recht), Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD), S. 1, Haziran 2013, s. 77-95.

Bozbel, Savaş; “Yargıtay 11. HD’nin FSEK m. 76/son ile İlgili E. 2009/12371, K. 2011/5325 ve 02.05.2011 Tarihli Kararı”, (Urteilsbesprechung: Die Entcheidung des 11. Zivilkammer beim Kassationsgericht über Art. 76/2 türk. UrhG), Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD), S. 1, Haziran 2013, s. 111-123.

Bozbel, Savaş; Markanın Hükümsüzlüğü Davalarının Açılmasında Süre, (Die Frist bei der Klageerhebung auf Nichtigkeit der Marken), UAÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, 2013, s. 109.

Bozbel, Savaş; “FSEK’e Göre İleride Vücuda Getirilecek Eserlerle İlgili Yapılan Sözleşmelerin İfası ve Sonuçları Hakkında Sinema Sektörü Özelinde Bazı Düşünceler, (Die Durchführung und rechtliche Folgen der Verträge über zukünftige Werke – einige Überlegungen im Filmsektor), Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, TFM 2015/1, s. 35-46.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.